PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Ugdymo proceso organizavimo kokybės tobulinimas.

Inovacijų panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo procesą.

Projektinio darbo metodo taikymas siekiant kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO UŽDAVINIAI

Tobulinti aplinką, orientuotą į vaiko dvasinį pasaulį, interesus, individualius gebėjimus ir stiprinant jų fizinę ir psichinę sveikatą ir saugumą.

Tenkinti vaiko poreikius: žaisti, pažinti, tyrinėti, kurti, bendrauti, bendradarbiauti ir padėti suvokti savosios lyties tapatumą.

Siekti  kiekvieno vaiko asmeninės pažangos ir tobulėjimo, padėti atsiskleisti individualioms galioms ir gebėjimams.

Sudaryti sąlygas perimti tautos dorovines ir kultūrines vertybes ir nuostatas, remiantis krikščioniška morale.