Logopedo

Logopedas teikia paslaugas vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas — laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, bedradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėveliais, juos šalinti.Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus: rugsėjo ir gegužės mėnesiais.
Logopedas su vaikais dirba individualiai arba pogrupiais, sudarytais pagal kalbos sutrikimo rūšį ir vaiko amžių.

 

Psichologo

Psichologas konsultuoja,  atlieka psichologinį  įvertinimą,  tyrimus, profesinį   kuravimą   ir  psichologinį   švietimą   pagal   savo kvalifikaciją ir įstaigos poreikius.

Psichologei Birutei Petraitienei rašykite el.paštu:  vaikams.aleksotas@gmail.com,

arba skambinkite tel.  +370 676 62967, darbo laikas II 8.30–14.30, V 9.00–13.00

 

Specialiojo pedagogo

Padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

 

Meno pedagogo

Meno pedagogas tenkina vaiko saviraiškos daile poreikį, veda vaikus į dailės meno pasaulį, sudaro sąlygas lavinti elementarius dailės įgūdžius, raiškos, kūrybiškumo gebėjimus, saktina domėjimąsi daile.

 

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Šios komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio VGK sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprasas