Vaiko teisių konvencija

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Psichologinio smurto ir mobingo politika

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

Etikos kodeksas