Lietuvos Respublikos konstitucija

Vaiko teisių konvencija

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Psichologinio smurto ir mobingo politika