PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinis ugdymas vis labiau suprantamas kaip labai svarbi didaktinė terpė, kurioje, iš
vienos pusės, pasirengimo mokyklai etapas, o iš kitos – asmenybės ugdymo(si) erdvė. Tačiau
svarbu vadovautis naujausiu (2019) EK patvirtintu susitarimu: „vaikystė yra vertybė pati savaime; ji
nėra tik pasirengimas mokyklai ar suaugusiųjų gyvenimui“. Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo
bendrojoje programoje siekiama atitikties šiuolaikiniam požiūriui į vaiką ir jo ugdymąsi, į 5–6 m.
vaiko amžiaus tarpsnio ypatumus: suformuluota programos paskirtis, tikslas, uždaviniai, prie kurių
derinamos kompetencijos, pasiekimų sritys, pasiekimai, mokymosi turinys ir pasiekimų lygių
požymiai. Programa orientuoja į kompetencijomis grįstą ugdymą(si), kompetencijų laukas išplėstas,
lyginant su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa (2014).

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Kompetencijų raidos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos (2022)

Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo galimybės: kaip dirbsime?

TARPTAUTINĖ  PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI“

Priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos „Zipio draugai“ programa, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Visos priešmokyklinio ugdymo pedagogės turi tinkamą pasirengimą ir kvalifikaciją darbui su šia programa.

Naudinga informacija tėvams, kurių vaikai dalyvauja „Zipio draugų‘ programoje: 

http://http://www.kaunas.lt/wp-content/uploads/sites/8/2015/07/Zipiodraugailankstinukas2014.pdf

https://papartelis.lt/images/veiklos_sritys/vykdomos_programos/ZIPIO-DRAUGAI-PROGRAMA.pdf