INFORMUOJAME

2023 metai
Nuo 2023-09-01 keičiasi mokesčio tvarka – didėja mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) mokės 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Mokestis buvo 0,58 Eur.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kauno m. savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-32 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 15 d. Sprendimo nr. T- 454 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

2022 metai

„Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas , išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, lankomumo apskaitos ir nelankymo tvarkos aprašas